Nadace a spolupracovníciVážení a milí dárci, přátelé, spolupracovníci a žadatelé,
v současné době pro Vás připravujeme nové webové stránky Nadace dobré dílo, které budou mít vlastní doménu www.nadacedobredilo.cz .
Stávající stránky proto již nedoplňujeme.
Věříme, že se Vám nová grafická podoba bude líbit.
Děkujeme za Vaše pochopení.
Vaše Nadace dobré dílo
Nadace Dobré dílo dočasně nevyhlašuje grantová řízení.


DOBROVOLNICTVÍ
Nabízíme každému, kdo má navíc volný čas a rád by ho využil k nezištné pomoci druhým, uplatnění v roli dobrovolníka.

Pomoc druhému vnímáme nejen jako dávání, ale zároveň také jako radostné naplnění toho, kdo nezištnou pomoc poskytuje. Sdílet utrpení druhého svojí vnitřní osobní účastí je projevem lásky, která nás zpětně bohatě obdarovává.

Možnosti jsou velmi široké. Nejčastěji jde o doprovázení pacientů na jednotlivých odděleních naší pražské nemocnice. Přichází v úvahu psychická podpora v podobě vyprávění, předčítání, doprovodu do zahrady nebo třeba hraní společenských her. Velmi záleží na vlastní kreativitě dobrovolníka a jeho schopnostech. Obecně řečeno by každý dobrovolník měl na oddělení přinést dobrou náladu a spoluvytvářet prostředí pro zdárnou a láskyplnou péči o naše pacienty.

Pokud by se někdo necítil na to, aby se setkával přímo s pacienty, a přesto by rád pomohl, nabízí se další možnosti. Například péče o zahradu, o květiny v nemocnici, organizační pomoc při různých akcích nemocnice nebo pomoc v kostele sv. Karla Boromejského, který je součástí nemocnice.

Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte koordinátora dobrovolníků, který se s vámi sejde k individuálnímu pohovoru, upřesní konkrétní nabídky spolupráce na jednotlivých odděleních a v případě oboustranného zájmu vyřídí potřebné formality.

Naším cílem je vytvořit tým lidí, kteří budou do naší nemocnice přinášet novou energii a společně budou pomáhat spoluvytvářet příjemné prostředí jak pro pacienty tak pro personál nemocnice. Nabízíme zhruba jednou za 6 týdnů společná setkání všech dobrovolníků, na kterých se můžeme lépe poznat, vzájemně se povzbudit a třeba vyřešit i problémy, které vás v souvislosti s dobrovolnickou činností mohou trápit.

Těšíme se na vás!

e - mail: e.kastner@seznam.cz
tel.: +420 734 319 565
Eduard Kastner, koordinátor dobrovolníků


 
NADACE V ROCE 2011
Začátek tohoto roku byl ve znamení náhlého odchodu členky správní rady naší nadace, paní Ing. Jany Mindlové, CSc. Odešla v tichosti po dlouhé nemoci dne 10. ledna, obklopena svými milovanými sestrami boromejkami v Domově sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích. Naplnila se tak její životní cesta pevně spojená s boromejským světem a nezištnou pomocí bližním. Ti všichni se s ní rozloučili při Mši svaté v kostele sv. Karla Boromejského, kdy byla její duše odevzdána našemu Pánu.

Přestože byl život nadace odchodem paní Ing. Jany Mindlové silně poznamenán, musela se správní rada hned v prvních týdnech s jejím odchodem vypořádat. Zvolila do svých řad nového člena, který převzal agendu paní Ing. Mindlové. Tím byla zachována kontinuita plnění úkolů nadace a její činnosti jako významné charitativní instituce.

V současné době se naše nadace připravuje, jako již tradičně v této době, na vyhlášení desátého, jubilejního grantového kola, při němž budou finančně podpořeny vybrané projekty v roce 2012.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
Sedmnáct.... Právě tolik let uplynulo v roce 2010 od založení nadace a zahájení její činnosti. Je to dlouhá nebo krátká doba? Záleží asi na tom čím je poměřována. Podíváme-li se za těmi uplynulými sedmnácti roky, zjistíme, že za sebou naše nadace zanechala úctyhodné dílo při podpoře projektů zaměřených na péči o seniory a nemocné, i při podpoře lidí v těžkých životních situacích. Posuzováno podle neutuchajícího entusiasmu pracovníků a všech pomocníků nadace, představuje uplynulých sedmnáct let jen zlomek toho, co by si přáli ještě vykonat. Úspěchy budoucnosti však stojí na pevných nohách minulosti. Proto se ohlížíme zpátky, abychom se ze svých chyb poučili a úspěchy posílili. Tak nahlížíme i na uplynulý rok 2010.
Díky spolupráci s našimi partnery, sponzory, dárci a dobrodinci se i v roce 2010 podařilo uskutečnit mnoho dobrého. Proběhlo další, v pořadí již VIII. Grantové kolo podpory vybraných projektů z finan-čních prostředků NIF. Pokračovala spolupráce s našimi dlouholetými partnery v Holandsku a Švédsku, jejichž materiální dary nám umožnily pomoci mnoha potřebným, rodinám a jednotlivcům, ale i charitativním a sociálně-zdravotnickým pracovištím. Byla uzavřena nová smlouva s Potravinovou bankou o poskytování potravin pro sociálně potřebné, kde je naše nadace partnerem. Přispěli jsme finančně, prostřednictvím katolické charity, našim povodněmi postiženým spoluobčanům. Finanční příspěvek jsme zaslali i na obnovu zemětřesením postižené Haiti.

Velice nás těší, když se máme možnost přesvědčit, že naše pomoc přinesla své ovoce a když vidíme, jak se naše dobré dílo daří.

Vedle radosti z vykonané práce nám přinesl rok 2010 i zármutek. To když naši nadaci a krátce na to i tento svět opustil náš předseda Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada. Přestože mu jeho vážná nemoc několik posledních měsíců již nedovolovala aktivně se účastnit činnosti nadace, zůstával pro všechny dále přirozenou autoritou i rádcem. Jak sám jednou řekl: „Stárnutí je pro mě cesta k cíli…“ K tomuto cíli došel 14.6.2010. Otisk jeho osobnosti a víry do života naší nadace zůstane nesmazatelný.
VIII. grantové kolo 2009/2010

Správní rada Nadace Dobré dílo na svém zasedání 19. listopadu 2009 schválila v rámci sociálně-charitativních programů podporu pro vybrané projekty na rok 2010 ve výši 1 680 000,- Kč.


 
15. jubileum Nadace Dobré dílo

Naše nadace si 18.6.2008 připomenula 15 let své činnosti. Za uplynulá léta poděkovala spolu se svými příznivci a dobrodinci mší svatou ve Strahovské bazilice s následným společenským setkáním obohaceným kulturním programem provedeným našimi mladými přáteli.
Další fotografieVyznamenání sestry Goretti

Prezident republiky u příležitosti státního svátku 28. října 2007 ocenil mezi vyznamenanými i sestru Marii Goretti Boltnarovou. Udělil jí medaili I. stupně za zásluhy o stát v oblasti výchovy. Sestra Goretti, dlouholetá místopředsedkyně správní rady boromejské nadace, která pracuje na boromejském díle od svých 15 let, přijala toto vyznamenání nejen jako ocenění své práce, ale jako výraz uznání všeho dobrého, co přinesla boromejská kongregace za tuto dobu do života naší společnosti, čím vším ve svých zařízeních i skrze nadaci Dobré dílo přispěla ke zmírnění utrpení všech potřebných. Blahopřejeme!Zdravotnické pomůcky

Díky dlouholetým kontaktům se zahraničními nadacemi, především s Olga Havel Stichting z Holandska a Agape Fundation ze Švédska, které pro nás sbírají ve svých zemích zdravotnické pomůcky, ale i další materiální hodnoty, může naše nadace Dobré dílo pomáhat mnoha potřebným.


Pokud máte zájem o nějaké zdravotnické pomůcky, které by mohly posloužit vašim sociálně-charitativním a zdravotním projektům, kontaktujte nás na naši e-mailové adrese: dobredilo@boromejky.cz, třeba se ještě v našem skladu najde něco, co by vám mohlo být užitečné.


 
Delegace občanského sdružení Dorkas v Bamberku

Ve dnech 7.6. – 10.6. 2006 se za podpory Nadace Roberta Bosche uskutečnila reciproční návštěva české strany v Hospiz-Akademie Bamberg a dalších institucích, jejichž posláním je pečovat o handicapované seniory a lidi v terminálních stavech nevyléčitelných nemocí.

Účastníci měli možnost poznat nové postupy v oblasti hospicové a paliativní péče, věcné i ekonomické problémy výukového střediska Hospiz-Akademie a organizační systém zapojování dobrovolníků do řešení krizových situací, jaké nastávají v běžném životě v souvislosti s finálními stavy lidského života. Dále se setkali s novými způsoby a přístupy péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, jak ji v okrese Bamberk realizuje evangelická diakonie, např. v ústavu v Lindenhofu. (Získané materiály jsou k dispozici u obč. sdružení Dorkas.)


 
Dobrovolníci se poznávají

Již několik let probíhají v rámci občanského sdružení DORKAS (dobrovolná organizace každé spolupráce) akce směřující k dalšímu vzdělávání dobrovolníků a rozšiřování jejich kontaktů i za hranice České republiky, především k našim bezprostředním sousedům. V létech 2002 - 2004 se za podpory Nadace Roberta Bosche uskutečnila spolupráce a výměna zkušeností s Hospiz-Akademie Bamberg v SRN. Výsledky projektu „Dobrovolníci v hospicovém hnutí“ jsou shrnuty v závěrečné zprávě. 
Nadace Roberta Bosche podporuje

Ve dnech 27.10. - 30.10. 2005 jsme přivítali v Praze dobrovolníky působící v hospicovém hnutí v SRN – v kraji Horní Franky, kteří si s námi vyměnili své zkušenosti.

Hospiz-Akademie byla založena v Bamberku za pomoci Sdružení bavorských sociálně-charitativních nadací, kraje (Bezirk Oberfranken) a města Bamberk jako instituce pro výchovu, výcvik a doškolování všech, kdo přicházejí do styku s terminálně nemocnými (má oprávnění poskytovat odborné atesty), ale i pro šíření aktuálních poznatků v laické veřejnosti. Spolupracuje se štábem dobrovolníků organizovaných v hospicových sdruženích (podrobnější materiály a program přednášek jsou k dispozici u občanského sdružení Dorkas).


 
Máte chuť nám pomoci?

Máte trochu volného času a chuť ho užitečně strávit prací pro dobrou věc? Dejte nám o sobě vědět, naše síly nestačí na všechno, co by bylo možné a potřebné dělat. Hledáme spolupracovníky - dobrovolníky; sdělte nám své představy, co by vás bavilo dělat, třeba to je právě to, co teď potřebujeme!