Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Co znamená logo naší nadace?
Jeho základ - srdce a kříž
nás spojuje se znakem Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Tyto symboly víry a lásky doplňuje kotva -
symbol naděje, že  člověk  není na světě
sám a  že může doufat v účinnou pomoc
ostatních lidí dobré vůle.

JEDINÁ SÍLA, KTERÁ MŮŽE ZACHRÁNIT SVĚT JE MILOSRDENSTVÍ

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
IČO
49369687
Adresa: 118 00 Praha1, Malostranské nám. 26
Telefon: 602 872 272
e-mail: dobredilo@boromejky.cz

Poslední nové informace o nás najdete pod "Nabídky, aktuality"

Vážení a milí dárci, přátelé, spolupracovníci a žadatelé,
v současné době pracujeme na nových webových stránkách www.nadacedobredilo.cz.
Stávající stránky proto již nedoplňujeme.
Dovolujeme si upozornit také na nový telefonický kontakt: 602 872 272 !
Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Vznik nadace,  její cíl a poslání 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského byla zřízena v roce 1993 boromejskou kongregací s cílem, aby se stala nástrojem podporujícím charitativní činnost tohoto řeholního společenství  a dalších podobně orientovaných institucí.

Jejím posláním se stalo podporovat zařízení a programy, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak handicapované lidi a to v širším měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních. Prostředky, získávané nadací měly a mají sloužit všude, kde jsou lidé jakkoli potřební.

Během  let svého působení nadace dobře poznala potřeby řady žadatelů o příspěvek i jejich programy. Vytvořily se již pevné vazby s jednotlivými zařízeními, v nichž nadace podporuje sociálně-charitativní činnost a zároveň sleduje, jak jsou poskytované prostředky využívány.

Poslání nadace se v průběhu let  rozšiřovalo. Nadace se profilovala nejen ve sféře ošetřovatelské a zdravotní, ale orientovala se na oblast širší, zvláště sociálně-výchovnou. Jejím cílem je působit na všechny, kdo sociálně-zdravotní služby poskytují nebo se v této oblasti dobrovolně angažují, aby v tomto procesu byly plně uplatňovány křesťanské hodnoty láskyplné péče, při zachování  vysoké odbornosti.

Materiální podpora poskytovaná nadací

Za čtrnáct let své existence poskytla nadace finanční příspěvky v celkové částce téměř 40 miliónů korun.
Projekty jsou vybírány ze žadatelů,kteří se přihlásí na základě veřejně vyhlašovaných témat grantových programů. V posledních létech šlo o následující témata:

 • Jediná síla, která může zachránit svět, je milosrdenství
 • Člověk člověku
 • Humanizace závěrečné etapy lidského života
 • Pomáháme naději
 • Nové cesty pomoci
 • Za důstojnost lidského života

Podporované projekty jsou podrobně popsané ve výročních zprávách jednotlivých let (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Vedle finanční podpory, a to nejen projektů v boromejských zařízeních, podporuje nadace potřebné i věcnými dary.Tato nadační činnost nabývá stále na větším významu. Spočívá jak v získávání a poskytování zdravotních pomůcek, tak v obstarávání zařízení a vybavení, potřebných pro provoz sociálně-zdravotních ústavů. Nadace navázala kontakty s řadou zahraničních zdravotních a sociálních zařízení, s nadacemi a sponzorskými institucemi. Odtud získává především přístroje a zdravotní pomůcky. V tuzemsku spolupracuje nadace s firmami, které mohou zprostředkovat pro nadaci sponzorské dary jako jsou různé zařizovací předměty, nábytek, ale i spotřební předměty, nádobí, prádlo a potraviny.

Tato pomoc představuje mimořádně velkou hodnotu, srovnatelnou, nebo i větší, než je poskytovaná pomoc finanční. I když nadace získává tyto dary v minimální účetní hodnotě, vznikají jí v této souvislosti nezanedbatelné náklady dopravní a manipulační.

Získávání nadačních darů

Majetek nadace tvoří, kromě nadačního jmění jen kancelářské zařízení a přístrojové vybavení. Dalšími zdroji nadačních příspěvků jsou sponzorské dary, které získává nadace od řady firem a jednotlivých drobných dárců. Především tito pravidelní drobní dárci se stali během let kolektivem, který se periodicky schází u příležitosti akcí, které nadace organizuje. Vytváří se tak určitá forma přátelské sítě, která činnost nadace různými formami a na různých úrovních podporuje.

Skutečnou činnost nadace pouhá čísla nevyjadřují. Ve finančním účetnictví se neobrážejí mnohé jiné druhy pomoci, které nadace ostatním neziskovým organizacím poskytuje . Tak například nadace pomáhá různými formami charitativním zařízením i dalším nadacím tím, že jim dává bezplatně k dispozici prostor ve vlastních skladovacích halách, kde si mohou na přechodnou dobu uložit získané dary. Ochotně jim předává i získané zkušenosti a pomáhá jim ve všech problémech, na které ve své činnosti narážejí.

Způsob řízení Nadace - správní rada

Nadace je spravována sedmičlennou správní radou, u všech členů jde o bezplatné čestné funkce.

Složení správní rady bylo zvoleno tak, aby v ní byli zastoupeni specialisté, jejichž zkušenost, odbornost a trvalý kontakt s činností nadace zaručuje její odpovědné řízení.

Administrativní útvar nadace řídí místopředseda správní rady. Výkonný aparát nadace je rozšířen o kolektiv angažovaných spolupracovníků. Jde o odborníky různých profesí, kteří v podpoře nadace nacházejí své osobní poslání. Všichni pracují jako dobrovolníci, bez nároku na mzdu.

Základním dokumentem podle něhož se nadace řídí, je její statut.

Složení správní rady k 30.6.2011

 • Mons. Karel Herbst - předseda
 • S.M. Goretti Marie Boltnarová - místopředsedkyně
 • Ing. Petr Staněk - místopředseda
 • Ing. Rudolf Kubát - člen
 • Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. - člen
 • Mgr. Marie Šamánková - člen
 • Ing. Jana Vohralíková - člen

Složení dozorčí rady k 30.6.2011

 • Ing. Marie Svobodová - předsedkyně
 • S. M. Alena Stanislava Bártová - člen
 • Mgr. Ing. Miloš Lippert - člen

Ekonom nadace: Ing. Miloš Klouda

Jak nás můžete podpořit

Našemu dílu můžete pomoci

  jakoukoli finanční částkou
  - poslanou složenkou na naši adresu:

   Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
   118 00  Praha 1, Malostranské nám. 26

  nebo

  - poukázanou na náš účet u České spořitelny, a.s.

   číslo účtu: 1934206349/0800

  nebo

  - osobně předanou – po předchozí telefonické domluvě -

   Telefon: 602 872 272
   na naší adrese na Malostranském náměstí

Převzetí příspěvku, který nadaci poskytnete, Vám potvrdíme  a tuto částku můžete uplatnit při přiznání daně z příjmu, jakožto položku pro daňový odpočet.

Našemu dílu můžete pomoci

  tím, že na naši nadaci upozorníte své přátele a známé, kteří chtějí přispět na sociálně-charitativní účely

Našemu dílu můžete pomoci

  tím, že nám pomůžete získávat sponzory, firmy nebo jednotlivce, kteří chtějí pomoci dobrému dílu  buď finančně, nebo i jinak – výpočetní a kancelářskou technikou, zařízením, potravinami, drogistickým zbožím, zdravotními pomůckami, prostě čímkoli, co najde v sociálně-charitativních zařízeních své uplatnění

Našemu dílu můžete pomoci

  tím, že budete na nás myslet, držet nám palce a za nás se modlit.

Ale třeba nemáte ani peníze, ani věci na rozdávání, ale máte něco jiného, nesmírně cenného, čas, zkušenosti a chuť  něčemu dobrému pomáhat. Pak Vás mezi námi rádi uvítáme, přijďte mezi nás! (Víc se o tom dozvíte pod heslem DORKAS a Dobrovolníci).

Jak můžete získat od naší nadace příspěvek na svůj projekt

Všechny prostředky, které nadace shromažďuje, jsou určeny na podporu potřebných. Vedle prostředků, získávaných úsilím pracovníků nadace, svěřil naší nadaci do správy i určitý majetek stát.

Příspěvek z Nadačního investičního fondu

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.413 z roku 1999 zakotvilo unikátní podporu neziskového sektoru v našem státě. Z prostředků získaných z privatizace, spravovaných Fondem národního majetku České republiky, je pevná část určena pro Nadační investiční fond. Žádost naší nadace o příspěvek z rozdělování II. kola tohoto fondu byla v roce 2001 kladně posouzena a naše nadace se stala pro Fond národního majetku jedním ze smluvních partnerů pro oblast sociální a humanitární.

Podle daných pravidel může nadace pouze rozdělovat roční výnos přidělených prostředků žadatelům z oblasti sociální a humanitární, kteří svým programem zaručí optimální využití těchto prostředků. Proto bylo nutno připravit nová grantová pravidla, kterým se změnil dosavadní, ve statutu zakotvený způsob poskytování nadačních příspěvků. Unifikována byla také žádost o poskytnutí finančních prostředků.

Kontakty s našimi příznivci a přáteli

Nadace by nemohla poskytovat ani věcné dary ani finanční podporu projektům, kdyby nebyly podniky a jednotlivci, kteří ji podporují. Zvláště často a s dojetím vzpomínáme těch, kteří pravidelně, třeba již mnoho let, přispívají nadaci z mála svých vlastních prostředků. Upevňovat vztahy se všemi, kdo jsou nadaci nakloněni a jí pomáhají, stejně jako s těmi, kdo za pomoci nadace své projekty uskutečňují, je trvalý cíl pracovníků nadace.

Nadace je si vědoma i duchovní podpory, které se jí dostává v přátelské náklonnosti a modlitbách mnoha dalších lidí, kteří vytvářejí kolem nadace přátelský kruh. Ve snaze dát těmto vztahům i vnější podobu, bylo rozhodnuto, že každý první den v měsíci bude sloužena za všechny dárce a příznivce nadace, živé i zesnulé, mše svatá.

Nadace je si vědoma i duchovní podpory, které se jí dostává v přátelské náklonnosti  a modlitbách mnoha dalších lidí, kteří vytvářejí kolem nadace přátelský kruh. Ve snaze dát těmto vztahům i vnější podobu, bylo rozhodnuto, že  každý první den v měsíci bude  sloužena  za všechny dárce  a příznivce nadace, živé i zesnulé, mše svatá.

Ve výročních zprávách jsou každoročně zveřejňována jména všech dárců a sponzorů, kteří nadaci svými finančními a věcnými dary přispěli.

Napište nám

 Se všemi našimi dárci, sponzory a příznivci, ale i se všemi, komu mohla naše nadace v minulosti jakkoli pomoci a být pro něj užitečná, chceme zůstat v trvalém kontaktu. Napište nám, co máte na srdci, vyjádřete své názory, nápady a připomínky, můžete zvolit jakoukoli formu, ale pro zjednodušení jsme Vám připravili následující formulář.

Váš email:

text:

 

Těšíme se na všechny kontakty s Vámi

Správní rada Nadace Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského