Služebnice Boží
Matka Marie Vojtěcha Hasmandová

generální představená
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
ve Znojmě-Hradišti

Životní data a události

25. 3. 1914

narozena v Huštěnovicích, okres Uherské Hradiště

31. 3. 1914

pokřtěna v Huštěnovicích (křestní jméno Antonie)

 4. 2. 1920

umírá její matka Rosalie

12. 5. 1923

poprvé přijímá Pána v Eucharistii v Huštěnovicích

31. 5. 1926

biřmována v Babicích (biřmovací jméno Ludmila)

6. 7. 1927

jako školní čekatelka vstupuje do kláštera ve Frýdlantě n. Ostravicí

1929-1933

jako čekatelka navštěvuje učitelský ústav u sv. Anny v Praze a studium ukončuje maturitou

14. 8. 1933

slaví obláčku a dostává řeholní jméno S.M. Vojtěcha

1933- 1935

prochází noviciátem v mateřinci v Praze

15. 8. 1935

skládá v Praze první sliby

19. 3. 1940

skládá v Praze věčné sliby

1941- 1942

učitelkou v Třeboni a ve Frýdlantě

1942- 1945

ošetřovatelkou v nemocnici ve Slaném

1945- 1949

ředitelkou školy v Brně-Líšni

1949- 1950

přijímá různé služby v mateřinci v Praze

1950- 1952

představenou komunity sester v Neumanneu v Prachaticích

10. 9. 1952

zatčena Státní bezpečností

19. 9. 1953

odsouzena Krajským soudem v Českých Budějovicích na 8 let vězení

10. 5. 1960

propuštěna na všeobecnou amnestii z pardubické věznice

1960- 1970

působí v různých službách Charitního domu ve Vidnavě (od 1. 10. 1969 je  představenou sester vidnavské komunity)

8. 7. 1970

zvolena generální představenou Kongregace Mil. sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti

1970-1988

opakovaně zvolena na tři funkční období, včetně postulace

říjen  1987

vážně onemocní

3.11. 1987

potvrzuje se diagnoza zhoubného nádoru na plicích

21. 1. 1988

umírá v komunitě ve Znojmě-Hradišti

28. 1. 1988

je pohřbena na hřbitově ve Znojmě-Hradišti

„Věrná až k smrti"

Sestra Marie Vojtěcha (Antonie) Hasmandová odpověděla na Boží hlas už ve svých třinácti letech. Svá čekatelská léta v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského prožila jako školačka ve Frýdlantě nad Ostravicí a jako studentka Učitelského ústavu u sv. Anny v Praze.

Po maturitě (1933) vstoupila do noviciátu s řádovým jménem S.M. Vojtěcha. Během formačního období juniorátu a probace vyspěla v moudrou a mimořádně věrnou řeholnici.

Jakmile se v Kongregaci objevila naléhavá potřeba, byla sestra Vojtěcha první, která nabídla své síly, ať už v postavení učitelky nebo ošetřovatelky, a to ve všem, co právě vyžadovala služba milosrdné lásky. Když odjížděla do Prachatic s úkolem poskytnout azyl knězi, kterého policie minula při likvidaci mužských klášterů, vtiskla jí tehdejší generální představená M.Bohumila Langrová do ruky obrázek, kde jí napsala heslo: „Věrná až k smrti". To se stalo pro sestru Vojtěchu životním programem.

Dne 10.9.1952 byla sestra Vojtěcha i hledaný kněz zatčeni. Za čin velezrady byla jako „vatikánská špionka" odsouzena k osmi letům vězení. I v těchto podmínkách byla naplněna láskou ke všem bližním a pevnou důvěru v Boží milosrdenství dosvědčovala statečnou vírou a odpouštěním pronásledovatelům.

Vězeňské strádání se však podepsalo na jejím zdravotním stavu tuberkulózním nálezem na plicích.

Z pardubické věznice byla s ostatními sestrami propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960.

Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let své řeholní společenství ke skutečné obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. Vyznačovala se neobyčejnou věrností v řeholních zásadách, radostnou zbožností a odvážnou prací pro nová, Bohu zasvěcená povolání.

V roce1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II. a tato událost pro ni zůstala velmi posilujícím zážitkem.

Sestra Vojtěcha měla srdce vždy otevřené pro potřeby kněží, bohoslovců a sester své kongregace, stejně jako sester z jiných společenství. S důvěrou se na ni obraceli také laici s prosbou o radu a pomoc.

Poslední tři měsíce života přinášela Bohu jako láskyplnou oběť svůj těžký zdravotní stav, když prožívala konečné stadium, způsobené zhoubným nádorem na plicích. Trpěla mnoho – s velkým klidem a oddaným: „ANO".

Tak, „věrná až k smrti", odevzdala 21. ledna 1988 uprostřed sesterského společenství ve Znojmě-Hradišti svou šlechetnou duši Pánu.

    

Za účasti více než pěti set hostů ubíral se smuteční průvod k hradišťskému hřbitovu, kde byla pohřbena. Doprovodilo ji na stodvacet kněží, řádové sestry z různých společenství a ostatní příbuzní a známí.

Z dopisu Otce kardinála Františka Tomáška:

„Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné radosti. Tam v blízkosti Boží se bude za nás přimlouvat a nám pomáhat. Těšíme se na šťastné shledání! Vzpomínejme vděčně!"

František kardinál Tomášek

Z duchovní závěti M. Vojtěchy

„…Služte Pánu s radostí!
Oddaně a věrně! V jakýchkoli podmínkách!
Úsilí o svatost a milosrdná služba
to jsou naše křídla k nebi.
Nezklamte očekávání nebe i země!
Vytrvejte v lásce a oběti!
Bůh stojí za to

…Milujte Boha, milujte se navzájem,
milujte své bližní.
Čím větší bídu vidíte, s tím větší láskou
a něhou se k ní sklánějte.
Milosrdná láska ať zvítězí!

Ať láska zdobí vaše srdce – hluboká,
pevná, nezištná – láska, která jde
až ke kořenům lidské bytosti,
vždyť láska je Bůh v nás!"

Ve Znojmě-Hradišti 4. 11. 1987

Modlitba na přímluvu M. Vojtěchy

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože,
bezpečné útočiště trpících,
dovoláváme se tvé milosrdné lásky a prosíme,
shlédni na nemocného (nemocnou) ………
a na přímluvu naší Matky Vojtěchy mu (jí) navrať zdraví,
aby tě opět mohl(a) chválit a sloužit ti, 
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

O Matce Vojtěše se můžete dozvědět víc v knize „Láska smrtí nekončí", která je jejím nekrologem.

 

Její životopis je románově zracován v knize Marie Holkové „Matka Vojtěcha".

Jsou k dispozici i obrázky se stručnými životními daty a modlitbou o přímluvu Matky Vojtěchy.

Žádosti o informační materiál a zprávy o vyslyšení proseb zasílejte na adresu:
Postulace Matky Vojtěchy Hasmandové
Šporkova 12, 118 00 Praha 1
e-mail:  postulaceMV@boromejky.cz

Ke stažení:

CZ- Životopis Matky Vojtěchy v krátkosti Prezentace.pptx (150 MB)


Otevření a požehnání Domova Matky Vojtěchy


10. září 2012, v den, kdy před 60 lety byla zatčena Matka Vojtěcha v Prachaticích, byl otevřen a posvěcen Domov Matky Vojtěchy, sociální zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Kapacita je pro 26 obyvatel. Je to nově postavený dům na místě rohového domu (který byl zbourán) v areálu rodného domu sv. Jana Neumanna. Domov postavilo občanské sdružení Hospic sv. Jana Neumanna, které také bude nové sociální zařízení provozovat. Finanční prostředky na stavbu byly získány z Regionálního operačního programu a od Města Prachatice a dalších dárců. Vedení Hospice – PHDr. Robert Huneš, ředitel, ing. arch. Václav Kozler, ing. Patrik Coufal, ekonom, MUDr. Petr Koptík, primář – přivedlo projekt Domova Matky Vojtěchy „na svět“ a zrealizovalo. Kéž jim sám Bůh odmění toto krásné dílo. Je pozoruhodné, že název zařízení nevzešel od nás, ale "zvenku" - od ředitele Hospice.
V příloze je charakteristika osobnosti Matky Vojtěchy.
A fotografie najdete tady.